ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Pageviews 1 673

Days in Range 28

Average Daily Pageviews 60

From Any SERP 6

Unique IPs 236

Last 30 minutes 0

Today 98

Yesterday 65

Stretnutie so zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Topoľčany

(02. 10. 2019)

 

Na základe zapojenia „V KAŠTIELI“, Zariadenia sociálnych služieb Horné Obdokovce do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb, podpora transformačných tímov, realizuje Zariadenie sociálnych služieb  stretnutia prijímateľov sociálnych služieb so zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Topoľčanoch.

Žiadosť o spoluprácu vznikla na základe snahy priblížiť poslanie RÚVZ v Topoľčanoch ktorým je zabezpečenie výkonu štátneho zdravotného a potravinového dozoru v oblasti starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky, vrátane opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu sa prenosných chorôb, mimoriadnych opatrení pri epidémiách a opatrení proti vzniku hromadne sa vyskytujúcich ochorení na území regiónu Topoľčany prijímateľom sociálnych služieb. Na základe žiadosti o zrealizovanie prednášky v ZSS pripravili zamestnanci RÚVZ v Topoľčanoch prednášku pre prijímateľov sociálnych služieb, ktorá sa uskutočnila dňa 02. 10. 2019. Prednáška na tému „fajčenie a tabakizmus“ a tiež na tému „alkohol a jeho účinky na organizmus“ mala predovšetkým edukačný charakter. Prijímatelia sociálnych služieb boli informovaní o krátkodobých a dlhodobých účinkoch fajčenia, vplyve fajčenia na ľudský organizmus. Zamestnanci RÚVZ tiež informovali prítomných o pasívnom a aktívnom fajčení a ich dôsledkoch.

Témou druhej prednášky realizovanej v rovnakom termíne boli príčiny užívania alkoholu a jeho účinky na organizmus. Záver prednášky bol venovaný dôsledkom dlhodobého pitia a ochoreniam zapríčinených dlhodobým užívaním alkoholu.