dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Stretnutie s príslušníkmi Obvodného oddelenia Policajného zboru v Topoľčanoch

(23. 08. 2019)

 

Na základe zapojenia „V KAŠTIELI“, Zariadenia sociálnych služieb Horné Obdokovce do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb, podpora transformačných tímov, zrealizovalo Zariadenie sociálnych služieb  stretnutie prijímateľov sociálnych služieb s príslušníkmi Obvodného oddelenia Policajného zboru v Topoľčanoch. Cieľom stretnutia bolo okrem iného aj viesť prijímateľov sociálnych služieb k postupnému získavaniu širšieho spektra informácií, ktoré by im pomohli pri zaradení do prirodzeného inkluzívneho prostredia miestneho spoločenstva.

Naši prijímatelia sociálnych služieb s kombinovaným postihnutím, ktorých kvalita života je ovplyvnená inštitucionálnou kultúrou prostredia, v ktorom žijú, mali na základe stretnutia s príslušníkmi Obvodného oddelenia Policajného zboru v Topoľčanoch možnosť spoznať prácu polície, ktorá je dôležitá a zodpovedná.

Stretnutie sa uskutočnilo dňa 23. 08. 2019. Prijímatelia sociálnych služieb si aj prostredníctvom prednášky osvojili základné pravidlá cestnej premávky. Vypočuli si,  ako sa majú správať na priechodoch pre chodcov a aj mimo nich. Nechýbali ani informácie o dôležitosti rešpektovanie svetelnej signalizácie z dôvodu eliminácie rizika dopravnej nehody, kedy môže dôjsť k stretu chodca s motorovým vozidlom a tiež opodstatnenie označenia chodcov reflexnými prvkami. Príslušníci polície sa počas prednášky zamerali aj na preventívno-bezpečnostnú činnosť, ktorá je rovnako dôležitá a zahŕňa v sebe predovšetkým znalosť dôležitých telefónnych čísel, ale aj postupovanie v prípade krízovej situácie.

Na záver spoločného stretnutia nechýbala diskusia a odovzdanie reflexných prvkov v podobe náramkov a terčíkov zúčastneným prijímateľom sociálnych služieb.

Prijímatelia sociálnych služieb tiež vyhodnocovali jednoduchý dotazník zameraný na dodržiavanie pravidiel pri prechádzaní cez vozovku.