slovo kastiela

casopis

Časopis
ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj
webmail

Podmienky prijatia

O odkázanosti na sociálne služby

  • Domov sociálnych služieb (DSS) § 38
  • Špecializované zariadenie (ŠZ) § 39

rozhoduje Nitriansky samosprávny kraj.

Žiadateľ podáva dve žiadosti:

  • žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Nitriansky samosprávny kraj

– o odkázanosti rozhoduje Vyšší územný celok – samosprávny kraj

Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR)

Postup pri podávaní žiadosti

  • Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce, v druhoch sociálnej služby DSS, ŠZ, podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

K žiadosti o posúdenie odkázanosti sa prikladá vyplnené tlačivo Lekársky nález vyplnené a potvrdené príslušným lekárom.

  • V prípade, že žiadateľ z určitých dôvodov, napr. zdravotných, nie je spôsobilý podpisovať príslušné tlačivá, môže na tieto úkony písomne určiť inú osobu na tlačive Určená osoba – príloha k žiadosti.
  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, spolu s Lekárskym nálezom, sa podáva na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí, oddelenie posudkových činností, Rázusova 2A, 949 01 Nitra.
  • Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja vydá Posudok o odkázanosti na sociálnu službuRozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

V prípade, že občan je odkázaný na jeden z uvedených druhov služieb, po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vyplní tlačivo Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR)

  • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, posudok o odkázanosti na sociálnu službu, právoplatné rozhodnutie a potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny mesiac so vstupnými lekárskymi vyšetreniami prinesie žiadateľ do nášho Zariadenia sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce, na základe čoho môže byť prijatý do DSS, ŠZ. 

Cenník služieb v pdf

Evidencia stavu dostupnosti ZSS