dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Stretnutie s členmi Dobrovoľného hasičského zboru Horné Obdokovce

  (07. 09. 2019)

S cieľom rozširovania možností sociálnej inklúzie prijímateľov sociálnych služieb  prostredníctvom nadviazania spolupráce so spoločenskou organizáciou fungujúcou v obci a tvorenou jej obyvateľmi, zorganizovalo Zariadenie sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, Horné Obdokovce stretnutie prijímateľov sociálnych služieb s členmi Dobrovoľného hasičského zboru Horné Obdokovce. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 07. 09. 2019 v priestoroch parku obklopujúcom budovu zariadenia sociálnych služieb.

Počas stretnutia boli prijímateľom sociálnych služieb prezentované ukážky činnosti hasičskej služby. Členovia dobrovoľného hasičského zboru oboznámili prijímateľov sociálnych služieb s hasičskou technikou a výbavou hasičov. Prijímatelia sociálnych služieb si počas stretnutia mohli sami názorne vyskúšať hasičskú techniku a spôsob hasenia vzniknutého požiaru.

Nechýbala ani prednáška na tému preventívno-výchovná činnosť a protipožiarna prevencia pri predchádzaní požiarom. V neposlednom rade bolo cieľom projektu aj nadviazanie vzájomnej spolupráce medzi obyvateľmi žijúcimi v obci Horné Obdokovce.