dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Inštitút dôverníka

Dôverník prijímateľa sociálnej služby (tlačivo)

 

Inštitút dôverníka pre prijímateľov sociálnych služieb

Inštitút dôverníka má za cieľ posilniť ochranu základných ľudských práv a pomáhať prijímateľovi sociálnej služby dodržiavať jeho základné ľudské práva a slobody a ľudskú dôstojnosť. Jedným z cieľov je aj zlepšenie postavenia prijímateľov sociálnych služieb, ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.

Dôverníkom sa môže stať fyzická osoba, ktorá s určením za dôverníka písomne súhlasí a je spôsobilá na právne úkony; na určenie dôverníka sa nevyžaduje súhlas opatrovníka.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný poskytovateľovi sociálnej služby bezodkladne

a) po určení dôverníka oznámiť osobné údaje dôverníka v rozsahu

  1. meno, priezvisko a titul,
  2. adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
  3. rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
  4. telefónne číslo a elektronická adresa,

b) po určení dôverníka doručiť kópiu písomného súhlasu fyzickej osoby s určením za dôverníka, aby poskytovateľ mohol plniť povinnosti, ktoré mu zákon¹ ukladá vo vzťahu k dôverníkovi,

c) oznámiť zmeny údajov a skutočností uvedených v písmenách a) a b).

Dôverník má možnosť oboznámiť sa so situáciou a prípadne použiť právne nástroje s cieľom pomôcť prijímateľovi sociálnej služby dodržiavať jeho základné ľudské práva a slobody a ľudskú dôstojnosť v súvislosti s použitím prostriedkov obmedzenia prijímateľa.

Poskytovateľ sociálnej služby umožní prijímateľovi sociálnej služby využiť jeho právo na určenie dôvernej osoby, s ktorou môže konzultovať svoje slobodné rozhodnutia o podpore, poskytovaní sociálnej služby a s jej podporou realizovať rozhodnutia o osobných, právnych, finančných a ďalších záležitostiach. Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje voľbu tejto osoby prijímateľom sociálnej služby a rešpektuje aj autoritu nominovanej podpornej osoby tak, aby boli rozhodnutia prijímateľa sociálnej služby efektívne komunikované a realizované.

Prijímateľ sociálnej služby, ktorému sú poskytované sociálne služby v „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce, môže uplatniť svoje právo na určenie dôverníka aj formou vyplnenia formulára Dôverník prijímateľa sociálnej služby“, ktoré doručí poskytovateľovi sociálnej služby k plneniu vyššie uvedených povinností vo vzťahu k dôverníkovi.

 


¹ Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov