dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Prístup k informáciám

Prístup k informáciám

Na základe Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a v zmysle Smernice o slobodnom prístupe k informáciám „V KAŠTIELI“, Zariadenia sociálnych služieb Horné Obdokovce majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

Žiadosť – náležitosti

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená („V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce), meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak je žiadosť adresovaná riaditeľke ZSS zabezpečuje jej vybavenie ňou poverený zamestnanec ZSS, ktorý je poverený na vybavovanie žiadosti.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce bezodkladne (ihneď) vyzve písomne žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil.

Ak žiadateľ ani na základe výzvy žiadosť nedoplní a informácie nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, príjemca žiadosť odloží. O odložení žiadosti sa rozhodnutie nevydáva.

Informácie sú poskytnuté na základe žiadosti podanej:

písomne poštou: 

   „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb, 956 08 Horné Obdokovce 1

telefonicky: 038/ 53 18 128

e-mailom: dssho@wircom.sk 

osobne: počas pracovných dní od 7:30 do 15:30 v kancelárii referentky PaM

Lehoty na vybavenie žiadosti

Informácia sa sprístupní bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií

Rozmnožovanie: 1 strana čiernobiela kópia 0, 03 €

Informácia poskytnutá na CD – nosiči: 1 ks CD – nosič a obal 1, 50 €

Informácia poskytnutá e- mailom: Zadarmo

Informácia poskytnutá cez tlačiareň PC:

1 strana A 4 – čiernobiela kópia 0, 05 €

1 strana A 4 – farebná kópia 0, 10 €

Odosielanie informácií poštou: Podľa aktuálneho Cenníka Slovenskej pošty.

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácií výšku 1, 66 € bude Zariadením sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, Horné Obdokovce poskytnutá zadarmo.

Poplatok za poskytovanie informácií sa realizuje platobným prevodom na účet „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce na základe vystavenej faktúry.