dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Kvalita

Pre zaistenie vysokej kvality poskytovaných služieb má Zariadenie sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, Horné Obdokovce zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2016. Certifikát bol vydaný certifikačným orgánom TÜV SÜD Slovakia, s. r. o., ktorý potvrdzuje, že Zariadenie sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, Horné Obdokovce zaviedlo
a používa systém manažérstva kvality v oblasti: Poskytovanie celoročných pobytových sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, fyzické osoby postihnuté Alzheimerovou chorobou a inými druhmi demencie. Auditom bolo preukázané, že sú splnené požiadavky normy STN EN ISO 9001: 2016.

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce má stanovenú nasledovnú

Politiku kvality:

Poslanie zariadenia

„Cieľom života je sebazdokonaľovanie a naším poslaním je zdokonaľovať sa.“

/Oscar Wilde/

Poslaním nášho zariadenia je dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán, byť dynamický voči ich požiadavkám a prostredníctvom odborne kompetentných zamestnancov poskytovať sociálne služby zamerané na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností a zručností PSS viesť samostatný život a na podporu jeho začlenenia do spoločnosti.

Vízia

Víziou nášho zariadenia je vytvárať na základe ľudskej podpory, individuálneho a holistického prístupu k PSS podmienky k všestrannému rozvoju osobnosti našich PSS v snahe dosiahnuť integráciu PSS do majoritnej spoločnosti.

Hlavný cieľ

Neustále zlepšovanie poskytovaných sociálnych služieb v súlade s efektívnym využívaním finančných zdrojov v snahe zabezpečiť podporu a rozvoj individuálnych potrieb prijímateľa sociálnych služieb.

certifikat