dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Výzva

Profil verejného obstarávateľa:

„V KAŠTIELI“ Zariadenie sociálnych služieb
956 08 Horné Obdokovce

IČO: 00357995

DIČ: 2021248636

Zákazky vykonávané v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117

Rok 2022

Do roku 2017