dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Sociálna rehabilitácia a rozvoj pracovných zručností

 

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestatočnosti, na aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe. V rámci sociálnej rehabilitácie PSS absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu čo najväčšej sebestatočnosti, s ohľadom na jeho zdravotné postihnutie.

Hlavné oblasti rehabilitácie:

 • sebaobsluha
 • motorika (jemná, hrubá)
 • nacvičovanie techník na pamäť
 • rozvoj pracovných zručností
 • reč a komunikácia

Jednou z veľmi dôležitých činností v zariadení sociálnych služieb je organizácia voľného času PSS a jeho vypĺňanie zmysluplnými aktivitami. Záujmové činnosti obsahujú zábavnú aj terapeutickú časť a sú zamerané hlavne na rozvoj telesných, psychických a sociálnych zručností a znalostí, a na podporu tvorivej činnosti/schopnosti PSS.

Vychádzajú z potrieb a záujmov PSS a sú ponúkané denne, v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. PSS má právo slobodného rozhodnutia o účasti na aktivitách a právo výberu z ich ponuky.

Plánované programy a aktivity:

 • integračné programy – návšteva divadla, rôznych koncertov a kultúrnych podujatí, s cieľom zabezpečiť PSS kontakt so spoločenským prostredím, nepripustiť tak izoláciu PSS, a možnosť získať pozitívne zážitky,
 • záujmové činnosti – rôzne výtvarné a iné ručné činnosti ako štrikovanie, strihanie, maľovanie, montáž a demontáž stavebníc, spoločenské hry, skladanie puzzle, čítanie a počúvanie čítaného a podobne zamerané aktivity na trénovanie a zachovávanie jemnej a hrubej motoriky, možnosť vyjadriť prostredníctvom prác vnútorné pocity,
 • cvičenie, vychádzky – zachovávať a podporovať fyzickú kondíciu PSS, pobyt na čerstvom vzduchu, kontakty so širším okolím,
 • posedenia pri rozhovore – sprostredkovanie informácií zo sociálnej, kultúrnej, medicínskej a rôznych iných oblastí života,
 • kultúrne programy – vystúpenia detí, súborov, spoločenské akcie a pod.

Zamestnanci Oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností využívajú pri práci s PSS prvky nasledovných terapií:

 • arteterapia – znamená liečbu výtvarným umením. Jej výsledok sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je skôr proces tvorby, jej výpovedná lehota. Výtvarná tvorba realizovaná prostredníctvom arteterapie obohacuje u PSS tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a nadhľad.
 • biblioterapia – je vo všeobecnosti charakterizovaná ako liečba pomocou kníh. Základom biblioterapie je cielené používanie kníh k zlepšovaniu psychického stavu človeka. Ide nielen o prácu s textom vybranej literatúry, ale aj o stimulovanie PSS k vlastnej tvorbe. Výsledky ich tvorivého písania, či už ide o básne alebo krátke epické formy, sú uverejňované v časopise vydávanom zariadením sociálnych služieb „Slovo kaštieľa.“
 • dramatoterapia – je terapeutická metóda, ktorá používa prostriedky dramatického umenia. Dramatoterapia pomáha uchopiť a zmierniť sociálne a psychologické problémy, mentálne ochorenia a postihnutia a stáva sa nástrojom zjednodušeného symbolického vyjadrovania, vďaka čomu poznáva jedinec sám seba a to prostredníctvom tvorivosti zahŕňajúcej verbálnu a neverbálnu zložku komunikácie.
 • ergoterapia – je profesia, ktorá prostredníctvom zmysluplného zamestnávania sa, sa usiluje o zachovanie a využívanie schopností jedinca potrebných pre zvládanie bežných denných, pracovných, záujmových a rekreačných činností, ktoré človek vykonáva v priebehu života a sú vnímané ako súčasť jeho životného štýlu a identity. Ergoterapia sa podieľa aj na skvalitnení spoločenského života PSS a zabezpečuje aktívny odpočinok. Prostredníctvom ergoterapie sa rozvíja kultúrno-spoločenský život, sebavedomie PSS, ich vôľové vlastnosti a učia sa prvky spoločenského správania.
 • muzikoterapia – je jedna z alternatívnych foriem terapií. PSS si oddýchnu pri počúvaní hudby, speve, tanci,  opakujú si texty piesní a melódie,  sú v spoločnosti iných ľudí.
 • záhradná terapia – prostredníctvom činností a aktivít v záhrade podporuje vitálne funkcie organizmu, kardiovaskulárny systém a svalová aktivita umožňuje lepšie vnímanie vlastného tela a pozitívne ovplyvňuje náladu.

Odborný personál pri práci s PSS využíva aj koncept bazálnej stimulácie podporujúci vývoj PSS, ktorí majú obmedzenú komunikáciu, vnímanie, pohyb. Bazálna stimulácia sa momentálne využíva  na minimalizovanie nekľudu a negatívnych emócií PSS.

Pamäťový tréning je vhodný pre ľudí s mentálnym postihnutím, pre PSS s rôznymi formami zmyslového a fyzického postihnutia ale taktiež pre ľudí s celou škálou ďalších diagnóz. Tréningy pamäti znamenajú nielen možnosť precvičenia pamäti a zníženia zabúdania, ale aj odbúravanie depresívnych stavov, negatívnych pocitov, eliminovanie vnútorného napätia u PSS. Aktivity zamerané na trénovanie pamäte PSS sa vykonávajú individuálnou aj skupinovou formou, pričom sa využívajú priestory dielní, spoločenských miestností, a v prípade priaznivého počasia aj exteriér zariadenia sociálnych služieb.

Cieľom nácviku počítačových zručností s PSS je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote. Ide o vybudovanie a rozvíjanie základných zručností pri práci s počítačom, zručností súvisiacich s využívaním internetu a jeho služieb,  vrátane možnosti komunikovať so svojím okolím prostredníctvom e-mailu a sociálnych sietí.

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb spolupracuje pri tvorbe programu aktivít určených PSS zariadenia s viacerými externými inštitúciami:

 • Základná škola s materskou školou Horné Obdokovce
 • Obecný úrad Horné Obdokovce
 • Poľovnícke združenie „HRABINA“ Horné Obdokovce
 • Tribečská knižnica Topoľčany
 • Tribečské múzeum Topoľčany
 • Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja