dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Dotazník spokojnosti

Dotazník spokojnosti (pdf)

  1. Ako hodnotíte poskytovanie služieb v zariadení?

  2. Ako ste spokojný/á s kvalitou stravy poskytovanej Vášmu príbuznému v zariadení?

  3. Ako ste spokojný/á s materiálno-technickým vybavením izby Vášho príbuzného?

  4. Ako ste spokojný/á s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou Vášmu príbuznému?

  5. Hodnotíte spoločenské a záujmové aktivity v zariadení ako dostatočné a prínosné?

  6. Ako hodnotíte komunikáciu s personálom zariadenia?

  7. Ako ste spokojný/á s riešením Vašich prípadných pripomienok, podnetov, návrhov?

  8. Ako hodnotíte Vašu informovanosť o poskytovaných službách v zariadení?

  9. Odporučili by ste naše zariadenie sociálnych služieb aj iným záujemcom o poskytovanie
  sociálnych služieb?

  10. Prosím, uveďte Vaše podnety, návrhy, nápady na zlepšenie poskytovania služieb
  v zariadení sociálnych služieb:

  Ďakujeme za Váš čas strávený pri vypĺňaní dotazníka.