dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Výzvy 2024

Profil verejného obstarávateľa:

“V KAŠTIELI” Zariadenie sociálnych služieb
956 08 Horné Obdokovce

IČO: 00357995

DIČ: 2021248636

Zákazky vykonávané v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117.

Stručný popis zákazky Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH Trvanie zmluvy Dátum zverejnenia v profile Lehota na predkladanie ponúk Kontaktná osoba Telefónne číslo Výzva, príloha č.1, príloha č.2
Mrazená zelenina a ryby       5 834,-  12 mesiacov  14.02.2024 26.02.2024 Jarmila Petríková 038/5318128 Výzva