dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Kvalita

„Cieľom života je sebazdokonaľovanie a naším poslaním je zdokonaľovať sa.“

/Oscar Wilde/

Pre zaistenie vysokej kvality poskytovaných služieb má „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2016. Certifikát bol vydaný certifikačným orgánom TÜV SÜD Slovakia, s. r. o., ktorý potvrdzuje, že „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce  zaviedlo a používa systém manažérstva kvality v oblasti: Poskytovanie celoročných pobytových sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, fyzické osoby postihnuté Alzheimerovou chorobou a inými druhmi demencie. Auditom bolo preukázané, že sú splnené požiadavky normy STN EN ISO 9001: 2016.

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce má stanovenú nasledovnú stratégiu

Poslanie zariadenia

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu, ktorou je poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce poskytuje sociálne služby v dvoch zariadeniach:

Domov sociálnych služieb

Špecializované zariadenie

Pre domov sociálnych služieb je vypracovaný predmet činnosti a odborné zameranie v súlade s § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

v domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č. 3).

V domove sociálnych služieb sa:

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,

b) zabezpečuje

1. rozvoj pracovných zručností,
2. pomoc pri pracovnom uplatnení,
3. záujmová činnosť,

V domove sociálnych služieb sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona o sociálnych službách.
Forma poskytovania sociálnej služby je pobytová celoročná.

Pre špecializované zariadenie je vypracovaný predmet činnosti a odborné zameranie v súlade s § 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

v špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č. 3) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä schizofrénia alebo demencia rôzneho typu etiológie.

V špecializovanom zariadení sa:

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,

b) zabezpečuje

1. rozvoj pracovných zručností,
2. pomoc pri pracovnom uplatnení,
3. záujmová činnosť.

V špecializovanom zariadení sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje špecializované zariadenie ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona o sociálnych službách.
Forma poskytovania sociálnej služby je pobytová celoročná.

 

Vízia

Poskytovať sociálne služby v priestoroch, ktoré budú spĺňať legislatívne požiadavky na prevádzkové podmienky, v ktorých vieme prostredníctvom odborne kompetentných zamestnancov zabezpečiť dôstojný život prijímateľov sociálnych služieb s ohľadom na rešpektovanie ich rozhodnutí a podieľať sa na plnení ich cieľov na základe individuálneho, holistického a partnerského prístupu. Prijímateľ sociálnej služby je našim partnerom a jeho spätná väzba je pre nás dôležitá.

Hlavný cieľ

Neustále zlepšovanie poskytovaných sociálnych služieb v súlade s efektívnym využívaním finančných zdrojov v snahe zabezpečiť podporu a rozvoj individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb a riešenie ďalšieho prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb.

Hodnoty „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce  

V – vytrvalosť

Vytrvalosť úsilia vynaloženého v práci a nadšenie zamestnancov je založené na podpore zamestnanca ako jednotlivca, ktorý je svojim spôsobom jedinečný a neobyčajne zložitý. Zamestnávateľ neustále motivuje svojich zamestnancov, ktorí aktívne prispievajú k úspechu organizácie, v snahe poskytovať klientom kvalitné sociálne služby. Zamestnanci sú pri dosahovaní tohto cieľa tými najdôležitejšími partnermi.

K – kolegialita

Kolegiálna spolupráca a sloboda rozhodovania predstavujú spôsob ako dosiahnuť spoločný úspech. Kolegiálny prístup zamestnancov má pozitívny vplyv na organizáciu a podporuje organizáciu v napĺňaní zvolenej stratégie.

A – akceptácia

Postoj k človeku a najmä ku klientovi sociálnej služby stavia na hodnote každej ľudskej bytosti a jej dôstojnosti. Každý klient je v organizácii vnímaný ako človek s individuálnymi schopnosťami a potrebami a jeho rešpektovanie a úcta zo strany zamestnancov je samozrejmosťou.

Š – šťastie

Byť skutočne šťastný znamená byť spokojný so svojím životom. Životná spokojnosť spájaná so spokojnosťou s kvalitou života klientov pre nás predstavuje spôsob ako na základe ľudskej podpory, individuálneho a holistického prístupu vieme porozumieť ich ľudským potrebám, čo pre nás predstavuje polovicu cesty k ich uspokojeniu.

T – terapia

Práca s emóciami predstavuje významnú súčasť aplikovania prvkov terapií pri práci s klientom. Terapia predstavuje cielený a zdôvodnený proces terapeutickej zmeny na úrovni psychického, psychosociálneho, spirituálneho a somatického zdravia klienta. Zároveň je príležitosťou pre klienta, aby sa vyrozprával v pokojnej atmosfére zaisťujúcej bezpečie, podporu a diskrétnosť.

I – individualita

Zamestnanci aktívne, pohotovo a pružne reagujú na individuálne požiadavky klientov, ich rodín a ostatných zainteresovaných strán. Individuálny prístup zamestnancov ku klientovi tvorí jeden z pilierov našej organizácie. Rešpektovanie každého klienta a jeho individuálnej potreby je prístup, ktorý napomáha k tomu, aby klient mohol žiť dôstojne a plnohodnotne.

E – empatia

Ľudskosť, starostlivosť, porozumenie a ochota, aktívne počúvanie, ponúknutá pomoc a snaha porozumieť klientovi, kolegovi je ďalší z pilierov, na ktorých staviame hodnoty našej organizácie.

L – lojálnosť

Zamestnanci organizácie sú lojálni a zodpovední konajúci v súlade s hodnotami organizácie, jej víziou a cieľmi. Orientujú sa na rast organizácie. Organizácia oceňuje tieto vlastnosti a umožňuje zamestnancom profesionálne sa realizovať.

I – inklúzia

Zamestnanci rešpektujú každého klienta ako ľudskú bytosť, ktorá je akceptovaná bez ohľadu na jeho vek, pohlavie, etnickú príslušnosť, fyzické schopnosti, diagnózu. Riadia sa hodnotami inklúzie s cieľom začlenenia a akceptovania každého klienta na báze rešpektovania rovnej hodnoty a dôstojnosti.

certifikat_iso_9001