dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

História

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce sídli v historickej budove kaštieľa situovanej v strede obce Horné Obdokovce. Kaštieľ tvorí štvorkrídlová dvojpodlažná budova obklopená parkom so vzácnymi drevinami s rozlohou 3,5 ha. Kaštieľ spolu s parkom sú od roku 1963 vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

Kaštieľ za svoju históriu prešiel viacerými úpravami a prístavbami. Dodatočne bolo dobudované severné krídlo, ktoré je jednopodlažné, na rozdiel od zvyšku stavby, ktorá je dvojpodlažná. V roku 1804 na príkaz Žigmunda Beréniho bola postavená Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie.

Po viac ako dvoch storočiach, kedy bol kaštieľ vo vlastníctve rodiny Beréniovcov, ho v roku 1877 kúpili

Stummerovci. Kaštieľ prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, bol zmodernizovaný, mal 99 miestností a za čias Stummerovcov bol prepychovo zariadený.

 

Nad vstupnou bránou sa dodnes zachoval erb rodu Stummer.

 

Jedáleň a slávnostná sieň, ktoré sú v juhozápadnom nároží, sú historicky najzachovalejšie miestnosti v kaštieli. Slávnostná sieň s trámovými stropmi, neorenesančnými rezbami a veľkými zdobenými konzolami v minulosti slúžila ako reprezentačná miestnosť. Steny sú tapetované a vstupné dvere sú bohato zdobené z oboch strán. Cez okná sa naskytá výhľad na park. Dnes obe miestnosti slúžia ako jedálne pre prijímateľov sociálnych služieb.

V roku 1946 bol objekt skonfiškovaný a od roku 1950 slúži na sociálne účely – bol to prvý domov dôchodcov v okrese Topoľčany.

V roku 1986 sa zariadenie reprofilizovalo na ústav sociálnej starostlivosti pre mužov s mentálnym postihnutím, neskôr sa premenoval na domov sociálnych služieb.

Od 01. 07. 2002 začal patriť Domov sociálnych služieb Horné Obdokovce pod zriaďovateľskú pôsobnosť Nitrianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Nitre, v tom čase s kapacitou 175 prijímateľov sociálnych služieb s kombinovaným postihnutím.

Od 01. 06. 2009 sa mení názov zariadenia z Domova sociálnych služieb na „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce.

V roku 2010 sa zariadenie koedukovalo a začali sa poskytovať sociálne služby aj dospelým ženám s kombinovaným postihnutím.

Od 05. 05. 2015 sa dopĺňa druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb o špecializované zariadenie. V súčasnosti je kapacita zariadenia „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce 115 prijímateľov sociálnych služieb.

Sociálne služby sú zamerané na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností a zručností prijímateľov sociálnych služieb s cieľom viesť samostatný život a na podporu začlenenia prijímateľov sociálnych služieb do spoločnosti.

V zariadení sociálnych služieb sa nachádzajú štyri oddelenia s ubytovacími priestormi pre prijímateľov sociálnych služieb a tiež spoločenské miestnosti, v ktorých sú prijímateľom sociálnych služieb k dispozícii televízne prijímače, rádiá s CD prehrávačmi a rôzne spoločenské hry.

Prijímatelia sociálnych služieb majú k dispozícii priestory relaxačnej miestnosti snoezelen, kde zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností využívajú pri práci s prijímateľmi sociálnych služieb prvky aromaterapie, muzikoterapie, … Prijímateľom sociálnych služieb je tiež k dispozícii športová miestnosť, počítačová miestnosť a iné záujmové dielne, kde môžu zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Priestor na trávenie voľného času vytvára aj rozľahlý priľahlý park v okolí budovy kaštieľa.

 

                                                                                                  

 

 

Zamestnanci „V KAŠTIELI“, Zariadenia sociálnych služieb Horné Obdokovce vytvárajú na základe ľudskej podpory, individuálneho a holistického prístupu k prijímateľom sociálnych služieb podmienky k všestrannému rozvoju ich osobnosti v zmysle poslania života človeka, ktorý obsiahol americký politik Adlai Stevenson v jednom zo svojich citátov:

„Porozumieť ľudským potrebám je polovica cesty k ich uspokojeniu.“

/Adlai Ewing Stevenson/

 

 

Zriaďovacia listina „V KAŠTIELI“, Zariadenia sociálnych služieb Horné Obdokovce – úplné znenie

Zriaďovacia listina „V KAŠTIELI“, Zariadenia sociálnych služieb Horné Obdokovce – pôvodné znenie