dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo v zariadení vykonávajú sociálni pracovníci. Sociálne poradenstvo sa v našom zariadení sociálnych služieb poskytuje predovšetkým PSS zariadenia. Sociálne poradenstvo však odborný personál poskytuje aj iným fyzickým osobám (príbuzní PSS, prípadne ďalší záujemci o poskytovanie sociálnej služby).

V zariadení sociálnych služieb sa poskytuje základné a špecializované sociálne poradenstvo. Snahou odborného personálu je kvalifikované posúdenie povahy problému PSS a/alebo jeho rodiny a poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia ich problému, odporúčanie a sprostredkovanie odbornej pomoci ako aj iných foriem a druhov sociálnych služieb. Sociálne poradenstvo je zamerané na kvalifikované zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov PSS a/alebo jeho rodiny a poskytnutie konkrétnej odbornej pomoci.