dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

O nás

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou so sídlom v Horných Obdokovciach.

Predmetom činnosti „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba

 1. a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V.
 2. b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.

 

 • 38 Domov sociálnych služieb
 1. a) poskytuje
 2. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 3. sociálne poradenstvo,
 4. sociálna rehabilitácia,
 5. ubytovanie,
 6. stravovanie,
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 8. osobné vybavenie,
 9. b) zabezpečuje
 10. rozvoj pracovných zručností,
 11. záujmová činnosť,
 12. c) utvára podmienky na
 13. úschovu cenných vecí.

 

     V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

 

 • 39 Špecializované zariadenie
 1. a) poskytuje
 2. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 3. sociálne poradenstvo,
 4. sociálna rehabilitácia,
 5. ubytovanie,
 6. stravovanie,
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 8. osobné vybavenie,
 9. b) zabezpečuje
 10. rozvoj pracovných zručností,
 11. záujmová činnosť,
 12. c) utvára podmienky na
 13. úschovu cenných vecí.