dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Pohodový guláš

22. 08. 2023

Prijímatelia sociálnych služieb mali opätovne možnosť stretnúť sa s príbuznými, ktorí prijali pozvanie na akciu „Pohodový guláš“. Pekné letné počasie nám umožnilo usporiadať stretnutie v areáli zariadenia a pripraviť chutné občerstvenie pre všetkých zúčastnených. Radosť zo stretnutia bola vzájomná. Súčasťou pripraveného programu bola aj prezentácia scénky s ktorou prijímatelia sociálnych služieb reprezentovali naše zariadenie na OSKAR-ovi. Na úvod stretnutia riaditeľka zariadenia PhDr. Miriama Brachová, MBA, predstavila prítomným hosťom poslanie, víziu, ciele a hodnoty „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce.